Det norske komponistfond

Fondet skal stimulere til fremme av skapande tonekunst, uavhengig av sjanger. Fondet sine midlar skal primært bli brukte til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponistar som i hovudsak bur og har arbeidet sitt i Noreg, og som offentleg har vist yrkesaktiviteten sin som komponist.


Organisasjonar, framføringsinstitusjonar, ensemble, enkeltmusikarar og prosjektansvarlege kan søke om tilskot til bestillingsverk og prosjektverk.

Kva kan du søke stønad til?

  • Komponisthonorar/låtskriverhonorar for å skape ny musikk innan alle sjangrar.
  • Komponisthonorar/låtskriverhonorar for å skape ny musikk til tekst.

Det er en føresetnad at rettane til bruk av tekst er avklarte.

Søknaden må vere knytt til ei spesiel anledning, og musikkverket må framførast på konsert og/eller andre formidlingsplattformer. Framføring omfattar både levande framføring av verket og bruk av ny teknologi.

Kven kan søke?

  • Komponist/låtskriver kan søke om honorar til eigne komposisjonar som skal framførast på konsert- og/ eller andre formidlingsplattformer. Komponisten/låtskriveren må ha intensjonsavtale med produksjonsmiljø/formidlar.
  • Bestillar kan søke om komponisthonorar/låtskriverhonorar. Ein bestillar kan vera: framføringsinstitusjon, utøvar, arrangør, festival eller andre som kan presentere verket for eit allment publikum og bidra til at det blir gjenbrukt og vidareformidla. Dei som skal søke til prosjekt med fleire komponistar/låtskrivarar, må legga inn ein søknad for kvar komponist/låtskrivar. Styret behandlar kvar søknad individuelt.

Organisasjonar og framføringsinstitusjonar som i det vesentlege er fast finansierte over statsbudsjettet, og som ein må anta har økonomi til sjølve å koste bestillingsverk/prosjektverk, vil ikkje bli prioriterte.

Søknadsfristar: 2. mars og 2. oktober.

Tekstforfatterfondet bli administrert av Musikkfondene.

Det Norske Komponistfond om stønadsordninga

Åpne kontaktskjema