Bedriftsnettverk

Har bedrifta di vekstambisjonar og ønsker å realisere desse i samarbeid med andre bedrifter? Innovasjon Noreg kan tilby tilskot til etablering og utvikling av bedriftsnettverk.


Gjennom bedriftsnettverk kan små- og mellomstore bedrifter etablera målretta, kommersielle og marknadsretta samarbeid for å styrkja innovasjonsevne og konkurransekraft.
Målet er vekst og verdiskaping i deltakarbedriftene gjennom realisering av nye marknadsmoglegheiter.

Kven kan søke?

  • Ordninga rettar seg mot bedriftsnettverk i heile landet og i dei fleste bransjar.
  • Prosjektperioden for eit bedriftsnettverk er normalt 3 år, unntaksvis 4 år. For å få innvilga støtte for eit fjerde år skal bedriftsnettverket ha ambisiøse, store prosjekt knytt til t.d. verdikjedeutvikling, sirkulære forretningsmodellar, industriell symbiose, innovasjonsprosjekt som krev meir tid for å få verdi ut av samarbeidet. Tilsegn for eit fjerde år blir behandla gjennom eigen søknad (i det tredje året for prosjektet).
  • Deltakarane i bedriftsnettverket må einast om at éi av bedriftene tek rolla som administrator på vegner av nettverket og står som søkjer på vegner av nettverket.
  • Administrator-bedrifta må driva økonomisk verksemd i Noreg, ha sunn økonomi og vera registrert i Foretaksregisteret i Noreg.
Åpne kontaktskjema