Anbodsgaranti

Garantien refunderer utlegget til norske selskap ved deltaking i anbodskonkurransar om bistandsfinansierte prosjekt i utviklingsland, viss anbodet blir tapt.


  • Garantien passar for norske leverandørar som ønsker å by på kontraktar til bistandsfinansierte prosjekt i utviklingsland.
  • Dersom bedrifta ikkje får oppdraget, kan inntil 50 prosent av bedriftas utlegg til anbod bli refunderte.
  • Ordninga er finansiert av Norfund og blir administrert av Eksportfinansiering Noreg.
  • Utgifter i samband med forundersøkelser blir ikkje dekte.


Kven kan søkje?

Norske bedrifter.

Eksportfinansiering Noreg fremjer norsk eksport ved å stille garantiar for lån og betalingar på vegner av den norske stat.

Eksportfinansiering Noreg om anbodsgaranti

Åpne kontaktskjema