Rapporteringsplikter for ansvarleg selskap (ANS/DA)

Dei vanlegaste rapporteringspliktene for eit ansvarleg selskap (ANS/DA) er knytte til skatt og meirverdiavgift.


Skatt for ansvarleg selskap

I eit ansvarleg selskap (ANS eller DA) er det deltakarane (eigarane) som er personleg ansvarlege for dei forpliktingane som selskapet tek på seg. Dette gjeld òg skatten. Selskapet er ikkje eit eige skattesubjekt. Skatt av overskotet skal betalast av deg og dei andre deltakarane i selskapet. De får ikkje automatisk tilsendt rekning for skatten. Du må derfor sjølv endra skattekortet ditt og angi kor mykje du forventar å ta ut i arbeidsgodtgjersle, utdeling og kor stor din del av overskotet vil vera. Skatteetaten vil berekna kor mykje skatt du skal betale basert på dei opplysningane som kjem fram i skattekortet ditt.

Me føreset at verksemda er registrert i Meirverdiavgiftsregisteret.


Måned

ANS/DA uten tilsette ANS/DA med tilsette
Januar

 

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for desember (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for nov/des

Februar

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)


 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for januar (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for nov/des (mva-melding)

Mars

 

15. Deltakarane – betale forskotsskatt

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for februar (a-melding)

15. Deltakarane – betale forskotsskatt

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for for jan/feb

April

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

 

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for mars (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for jan/feb (mva-melding)

Mai

31. Levere selskapsmelding (føretaket)

31. Levere skattemelding for næringsdrivande vedlagt deltakaroppgåve (deltakarane)

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for april (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for mars/april

31. Levere selskapsmelding (føretaket)

31. Levere skattemelding for næringsdrivande vedlagt deltakaroppgåve (deltakarane)

Juni

 

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding) 

15. Deltakarane - betale forskotsskatt

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for mai (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for mars/april (mva-melding)

15. Deltakarane - betale forskotsskatt

Juli

 

 

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for juni (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for mai/juni

August

 

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

 

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for juli (a-melding)

31. Rapportere og betale mva for mai/juni (mva-melding)

September 15. Deltakarane - betale forskotsskatt

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for august (a-melding)

15. Deltakarane - betale forskotsskatt

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for juli/august

Oktober

 

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for september (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for juli/august (mva-melding)

November  

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for oktober (a-melding)

15. Betale skatt og arbeidsgivaravgift for tilsette for september/oktober

Desember

 

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

15. Deltakarane - betale forskotsskatt

5. Rapportere lønns- og tilsetjingsforhold for november (a-melding)

10. Rapportere og betale mva for september/oktober (mva-melding)

15. Deltakarane - betale forskotsskatt

 

Andre rapporteringsplikter

  • I tillegg kan ulike hendingar og aktivitetar utløysa andre rapporteringsplikter. Statistisk sentralbyrå (SSB) kan til dømes ha behov for å innhenta opplysningar frå din verksemd og då kan du rekna med å få tilsendt skjema for å rapportera inn opplysningar til den offisielle statistikken i Noreg.
    Eit ansvarleg føretak må òg senda inn årsrekneskap til Regnskapsregisteret viss
  • Omsetninga er over 5 millionar kroner
  • Tal tilsette i gjennomsnitt er over 5 årsverk
  • Det er fleire enn 5 deltakarar
  • Ein av deltakarane er eit selskap
Åpne kontaktskjema