Bindande klassifiseringsfråsegn (BKU) er eit tilbod til importørar, eksportørar og produsentar som ønskjer førehandsfråsegn om klassifiseringa av ei vare i samsvar med gjeldande tolltariff.

Start teneste

Om denne tenesta

Bindande klassifiseringsfråsegn (BKU) er eit tilbod til importørar, eksportørar og produsentar som ønskjer førehandsfråsegn om klassifiseringa av ei vare i samsvar med tolltariffen.

Er du usikker på kva for eit varenummer vara di har i den norske tolltariffen, kan du be om ei bindande klassifiseringsfråsegn.

Varenummeret skal skrivast inn i deklarasjonen ved import og eksport. Har du varenummeret vil du også på toll.no kunne finne informasjon om moglege tollavgiftssatsar, andre avgifter, forbod/påbod og ev. løyve.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Regnskapsmedarbeider. Du treng rolla Post/arkiv for å sjå kvitteringar/stadfestingar frå Tolletaten.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sidan Profil. Om du ikkje har desse rollene, må du få nokon som har rollene til å delegere dei til deg.

Bindande klassifiseringsfråsegn (BKU) er eit tilbod til importørar, eksportørar og produsentar som ønskjer førehandsfråsegn om klassifiseringa av ei vare i samsvar med tolltariffen.

Den som planlegg ein import eller eksport av ei vare og ønskjer å identifisere varet med eit varenummer i tolltariffen kan søkje om å få vara si klassifisert av Tolletaten.

Viss søkjaren ikkje høyrer heime i Noreg, må Tolletaten ved Vareførselsdivisjonen, Klassifiseringsavdelingen blir kontakta for å få tilsendt eige søknadsskjema.

Legg ved tilleggsinformasjon som gode bilete/illustrasjonar, produktdatablad, ingrediensliste utskrive av produsent osb., sjølv om du evt. skal ettersende vareprøver. Nokre gonger er det også ønskjeleg å sjå framstillings-/og virkemåte i eit flytdiagram eller liknande.

Hugs at sjølv om vedlegg inneheld vareskildring skal rubrikken Vareskildring i søknaden fyllast ut med nødvendig informasjon/fullstendig vareskildring.

Godkjende filformat for vedlegg hos Tolletaten er .jpeg, .docx, .jpg, .pdf, .pptx, og .xlsx

Det er tre steig i prosessen for å sende inn dette skjemaet

  1. Utfylling
  2. Innsending
  3. Kvittering


Utfylling

  • Utfylling – Søkjarinformasjon

Utfyllinga er tre-delt der dei to første delane er for å gi informasjon om søkjar og kontaktinformasjon. Det er viktig å gi rett og detaljert informasjon slik at saksbehandlar lett kan innhente tilleggsopplysningar, stille spesifikke spørsmål og liknande.

  • Utfylling – Vareinformasjon

Beskriv vara så godt som mogleg, slik at den som behandlar søknaden kan «sjå produktet for seg». Gjeld søknaden næringsmiddel, skal prosentvis ingrediensliste på norsk/omsett til norsk blir ført opp dersom dette ligg føre.

Merk: Du kan berre søkje om bindande klassifiseringsfråsegn for ei vare per søknad.

Innsending

Innsending skjer når du klikkar på knappen send inn. Skjemaet vil då bli lagra under Arkiv i din Altinn innboks og sendt til Tolletaten.

Kvittering

Du vil få ei kvittering frå Altinn med eit referansenummer. Du vil seinare få ein e-post direkte frå Tolletaten med saksnummer. Dette saksnummeret bruker du ved kontakt med Tolletaten om du skal ettersende vareprøver eller annan informasjon.

Treng du hjelp?

Brukardialogavdelingen hos Tolletaten kan svare på spørsmål som gjeld utfylling av skjema.

Kontakt oss her.
Telefon: 22 86 03 12

Åpne kontaktskjema