Eigarar/operatørar av laste- og lossestader langs kysten som er valde ut til å svare på undersøkinga, skal gi opplysningar om godsomslag og talet på passasjerar. Opplysningane blir nytta til å vise omfang og utvikling av gods- og passasjertransport på sjø, mellom norske hamner og mellom norske og utanlandske hamner.

Til innboksen

Om denne tenesta

Årleg

Svarfrist er oppgitt til høgre for skjematittelen i innboksen.

Berre føretak som er trekte ut til å vere med i undersøkinga, skal levere skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet, treng du ei av desse rollene i Altinn: Utfyllar/innsendar, Ansvarleg Revisor, Rekneskapsførar med signeringsrett eller Rekneskapsførar utan signeringsrett.

Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Skjemaet blir for dei fleste av rapportørane lagt ut i føretakets innboks, men føretak/kommunar med fleire undereiningar der hamna inngår som ei av desse (med eige organisasjonsnummer) vil finna skjemaet i den respektive hamneeininga sin innboks.

Når skjemaet er sendt inn, vil de få eit referansenummer som kvittering på at opplysningane er sende. Alle innsendte skjema ligg i «Arkiv».

Feilinnsending
Er skjemaet sendt inn med feil eller mangelfulle opplysningar, kan det sendast inn på nytt ved å finne skjema i «Arkiv» og trykke på «Lag ny kopi».

Spørsmål om skjemaet?

Meir informasjon finn du her

Tilgjengelegheitserklæring

Åpne kontaktskjema