Organisasjonen sine samla inntekter, utgifter og overskot frå eventuelle lotteri/bingo skal rapporterast. Plikta til å rapportere gjeld sjølv om foreininga ikkje hadde lotteri eller bingo i rapporteringsåret.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjema er ope for søknadar frå midten av mars kvart år. Rapporteringsfrist er innan 1. juni.

Skjema skal brukast av alle ikkje-fortenestebaserte organisasjonar og kringkastarar som er godkjende 31.desember i rapporteringsåret. Du skal rapportere nøkkeltal frå rekneskapen til Lotteritilsynet. Det er altså ikkje avhengig om organisasjonen har hatt pengespel eller ikkje.

I skjemaet skal du gje ei kort forklaring på korleis pengane frå eventuelt pengespel er nytta.

Ved avvikande rekneskapsår skal du rapportere rekneskapen som vart avslutta i rapporteringsåret.

Organisasjonar som ikkje rapporterer, risikerer å miste godkjenninga.

For å fylle ut skjemaet trneger du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar. Du kan sjå kva slags roller du har for ein aktør på sida Profil. Dersom du ikkje har denne rolla, må du få  styreleiar eller andre med tilgangsstyring, til å delegere det til deg. Alternativt kan du få tildelt tilgang til dette særskilde skjema som enkeltteneste.

Dersom det er gjort feil eller har spørsmål kan du sende e-post til postmottak@lottstift.no eller ta kontakt på 57 82 80 00.

Dette skjemaet skal ikkje ha vedlegg. Du skal berre rapportere nøkkeltala vi ber om i skjema.

Alle organisasjonar som er førehandsgodkjende etter pengespelforskrifta §§ 38 og 39, skal føre rekneskap. Dei skal kvart år sende inn rekneskapsopplysningar til Lotteritilsynet, jamfør § 42 i Lov om pengespill (pengespilloven) - Lovdata

Organisasjonar som har hatt pengespel (lotteri og/eller bingo), skal gje ei kort utgreiing for korleis inntektene frå pengespelet blei disponert i rekneskapsåret. Ved avvikande rekneskapsår, skal det rapporterast for rekneskapen som blei avslutta i rapporteringsåret.

Ved innsendt skjema, vil de motta ei kvittering frå Altinn som stadfestar at opplysningane er sendt til Lotteritilsynet. Denne kvitteringa har eit referansenummer som startar med AR…

På nettsida http://www.lottstift.no kan du sjå om rekneskapsopplysningane er registrert eller ikkje.

Du vil få ei kvittering frå Altinn som stadfestar at opplysningane er sendt til Lotteritilsynet. Denne kvitteringa har eit referansenummer som startar med AR.

Du kan sjølv sjekke om rekneskapsopplysningane er registrert ved å gå til denne sida Lotteritilsynet - Pengespillregisteret (lottstift.no)

Kontaktinformasjon

Faglege spørsmål rettast til
postmottak@lottstift.no
57 82 80 00

Åpne kontaktskjema