Lag, foreiningar og føretak som driv næringsmessig beitedrift kan få støtte til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområde. Formålet med tilskotet er å legga til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusera tap av dyr på utmarksbeite og framme fellestiltak i beiteområda.

Start teneste

Om denne tenesta

Kommunen fastset frist for å levera søknad. Sjå utlysning for informasjon om søknadsfrist.

  • Lag, foreiningar og føretak kan levera søknad dersom dei fyller vilkåra i Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.
  • For å søka, må føretaket du søkar for vera registrert i Einingsregisteret. Informasjon om korleis du registrerer eit føretak finn du på nettsidene til Brønnøysundregistera.
  • Sjå Altinns hjelpesider for rettleiing veiledning om roller og rettar.
  • Tenesta krev innlogging med tryggingsnivå 3 eller høgare.

Ved faste installasjonar og vegetasjonsrydding skal tiltaket vera teikna inn på kart som følgjer søknaden. Opplysningar om rørte beitedyr, tiltaksskildring, kopi av avtalar/løyve og planar som gjeld for beitebruken i området (tiltaksplan, områdeplan, beitebruksplan mv.) er relevante vedlegg for enkelte tiltak.

Treng du hjelp?

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller treng veiledning.

Åpne kontaktskjema