Denne tenesta skal brukast til å sende inn søknad og førespurnad om utbetaling av Nasjonale tilretteleggingsmiddel. Landbruksdirektoratet lyser vanlegvis ut midla ein gong i året.

Start teneste

Om denne tenesta

Bruk tenesta for å:

  • Søkje om Nasjonale tilretteleggingsmiddel (NT)
  • Sende inn førespurnad om delutbetaling av innvilga tilskot
  • Sende inn førespurnad om sluttutbetaling og sluttrapport LDIR 488 for gjennomført prosjekt

Søknadsfristar og all naudsynt informasjon finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider for Nasjonale tilretteleggingsmiddel.

 

Organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar og føretak registrert i Enhetsregisteret, samt fylkeskommunar og kommunar.

For å kunne bruke tenesta må du har rolla «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrett til dette skjemaet i Altinn. Sjå Altinn sine hjelpesider for rettleiing.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrett, kan du logge inn i Altinn og sjå under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikkje har riktig rolle eller enkeltrett, må du få nokon som har delegeringsrett til å delegere den til deg. Sjå Altinn sine hjelpesider for rettleiing om roller og rettar.

Ver merksam på at alle brev i saka vil gå til føretaket sin Altinn-innboks, med varsel på e-post/tlf. til kontaktperson for prosjektet.

Trykk på knappen «Start teneste» for å få tilgang til søknadsskjema og førespurnad om utbetaling.

Kun éin søknad kan opprettast per føretak om gongen

Det er einast éin om gongen som kan opprette og sende inn søknad i Altinn på vegne av same føretak. For føretak som ønskjer å sende inn fleire søknadar, kan denne avgrensinga skape problem dersom fleire ventar med å sende inn søknad til siste dag før fristen går ut. Ein søkjar frå same føretak vil kome inn i ein allereie lagra søknad dersom den ikkje er sendt inn. I slike tilfelle rår vi dykk til å sende inn søknaden rett etter at den er oppretta i staden for å nytte dykk av funksjonen med å lagre søknaden førebels, for å sende den på eit seinare tidspunkt.

Vi oppmodar føretak som planlegg å sende inn fleire søknadar om å koordinere oppretting og innsending av søknadar. Prosjektomtale og andre vedlegg som skal følgje søknaden, kan arbeidast med utanfor Altinn, og lastast opp i den elektroniske søknaden når den skal sendast inn.

Tilskotsordninga skal støtte nasjonale tilretteleggingstiltak innan næringsutvikling og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Sjå Landbruksdirektoratet sine nettsider for meir informasjon om tilskotsordninga og årlege utlysingar.

 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Telefon: 7860 6000

Åpne kontaktskjema