Kvoteordninga for mjølk skal tilpasse produksjonen av ku- og geitemjølk til behovet i marknaden. Alle søknader, eks. kjøp og utleige av mjølkekvote, skjer her.

Start teneste

Om denne tenesta

Det er ulike fristar avhengig av kvotetype og skjema:

Frist for kvoteleie: 1. oktober

Eigar av landbrukseigedom med mjølkekvote.

Berre eigarar av landbrukseigedom med kvote kan logge seg inn til opningsportalen for kvoteordninga for mjølk. Frå denne portalen får ein ulike rettar til å levere søknad ut frå kva tilknyting ein har til eigedomen.

Dette er ein felles portal for alle søknadar som vedkjem kvoteordninga for mjølk. Innleiingsvis omfattar dette kjøp av kvote og utleige av kvote. Nye skjema vert gjort tilgjengelege fortløpande.

Trenger du hjelp?

Landbruksdirektoratet svarer på spørsmål knyttet til utfyllingen av skjemaet:

Telefon: 78 60 60 00
E-post: melkekvoter@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema