Om denne tenesta

Årleg innrapportering.

Fristen for innsendelse av skjema for pensjonskassene er 31.3.

Feilinnsending

Lag ein kopi av innsendt skjema og send inn på nytt. Til høgre for det innsendte skjemaet, under Til mi handsaming -> Arkivert finn du moglegheit for lag ny kopi.

Følgjande selskap skal bruke dette skjemaet:

  • Pensjonskasser

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Excel-fil skal vere vedlagt.

Solvensmarginforskriften, se www.lovdata.no.

Skjemaet rapporteres årleg og alle pensjonskassene er omfatta av rapporteringsplikten.

Skjemaet med veiledning finn du på Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema