Skjemaet skal brukast av selskap (ikkje einmannsføretak) som skal starte opp
godkjenningspliktig rekneskapsføringsverksemd. Det må reknast fire uker
behandlingstid.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet skal brukast av selskaper som kan dokumentere at vilkåra for godkjenning som rekneskapsselskap er oppfylte.

Selskapet som søkjer godkjenning, må vere registrert i Føretaksregisteret. 

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Dagleg leiar eller rolla Styreleiar.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Profil, roller og rett. Om du ikkje har desse rollene, må du få dei delegert til deg frå nokon som har.

Eit enkeltpersonføretak er ikkje eit selskap, og skal derfor ikkje bruke dette skjemaet. Regnskapsføringsverksemd i enkeltpersonføretak drives på grunnlag av innehavars personlege godkjenning. Føretaket må bli registrert i Foretaksregisteret, og må deretter bli meldt til Finanstilsynet via KRT-1060.

Ingen vedlegg er naudsynt.

Det gjeld krav til verksemda etter at godkjenning eventuelt blir tildelt. Søknaden blir vurdert etter følgande vilkår:

  1. Selskapet må ha som vedtektsfesta formål å føre rekneskap for andre
  2. Selskapet må være i stand til å betale sine forpliktelser etter kvart som dei forfaller
  3. Selskapet må være registrert i Foretaksregisteret
  4. Selskapets leiing, styremedlemmer og eigare må oppfylle regnskapsførerlovens krav til skikkethet.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes 
E-post: mal@finanstilsynet.no 
Telefon: 22 93 97 94

Unn Hedvig Årskaug
E-post: uha@finanstilsynet.no 
Telefon: 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema