Roller og eignavurderingar for dei fleste føretak under tilsyn av Finanstilsynet skal meldast via dette skjemaet.

Start teneste

Om denne tenesta

Endringar i roller (eks. styremedlem, dagleg leiar, fagansvarleg/faktisk leiar, eigar, agent) og eignavurderingar skal meldast til Finanstilsynet via Altinn-skjema KRT-1157. Skjemaet skal også brukast ved konsesjonssøknader.

Sjå Finanstilsynets nettsider for meir informasjon

Skjemaet skal fyllast ut og sendast inn av føretak under tilsyn av Finanstilsynet som har, eller som har søkt om, konsesjon som angitt nedanfor:

Bank
Betalingsforetak
Betalingsforetak med avgrensa løyve
Depotmottaker
Eiendomsmeglingsforetak
E-pengeføretak
Finansieringsforetak
Finansstiftelse
Forsikringsmeglingsforetak
Forvalter av alternative investeringsfond (AIFM)
Forvaltningsselskap for verdipapirfond
Fremmedinkassoforetak
Gjeldsinformasjonsforetak
Gjenforsikringsmeglingsforetak
Holdingforetak
Innskuddspensjonsforetak
Kommunal pensjonskasse osb.
Kredittforetak
Livsforsikringsforetak
Oppkjøps-/eigeninkassoføretak
Opplysningsfullmektig
Privat pensjonskasse
Skadeforsikringsforetak
Tilbyder av verksemdstenester
Vekslings- og oppbevaringstenester for virtuell valuta
Verdipapirforetak

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på profil-sida. Om du ikkje har rolla, må du få nokon som har den til å delegere den til deg.

For personar med kvalifikasjonarkrav må føretaket leggja fram alle opplysningar som er nødvendige for vurderinga av om krava til kvalifikasjonar er oppfylte. Opplysningar som ikkje kan fyllast ut i sjølve Altinn-skjemaet må vedleggjast innsendinga. Bruk arkfanen 'Oversikt - skjema og vedlegg' i skjemaet for å leggja til vedlegg.

Sjå Finanstilsynets nettsider for meir informasjon

 

For tilnærma alle føretak under tilsyn av Finanstilsynet er det stilt krav til at styremedlemmer, dagleg leiar eller annan person som faktisk leiar verksemda, skal vera eigna. Det er føretaket som til kvar tid er ansvarleg for at krava til kvalifikasjonar er oppfylt, og føretaket må ha rutinar som sikrar at krava blir etterlevde og at melding blir send til Finanstilsynet.

Sjå Finanstilsynets nettsider for meir informasjon

 

Spørsmål om skjemaet?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet.
Se Finanstilsynets nettsider for kontaktinformasjon.

 

Åpne kontaktskjema