Roller og egnethetsvurderinger for de fleste foretak under tilsyn av Finanstilsynet skal meldes via dette skjemaet.

Start service

About this form

Endringer i roller (eks. styremedlem, daglig leder, fagansvarlig/faktisk leder, eier, agent) og egnethetsvurderinger skal meldes til Finanstilsynet via Altinn-skjema KRT-1157. Skjemaet skal også brukes ved konsesjonssøknader.

Se Finanstilsynets nettsider for mer informasjon

Skjemaet skal fylles ut og sendes inn av foretak under tilsyn av Finanstilsynet som har, eller som har søkt om, konsesjon som angitt nedenfor: 

Bank
Betalingsforetak
Betalingsforetak med begrenset tillatelse
Depotmottaker
Eiendomsmeglingsforetak
E-pengeforetak
Finansieringsforetak
Finansstiftelse
Forsikringsmeglingsforetak
Forvalter av alternative investeringsfond (AIFM)
Forvaltningsselskap for verdipapirfond
Fremmedinkassoforetak
Gjeldsinformasjonsforetak
Gjenforsikringsmeglingsforetak
Holdingforetak
Innskuddspensjonsforetak
Kommunal pensjonskasse mv.
Kredittforetak
Livsforsikringsforetak
Låneformidling
Markedsoperatør
Oppkjøps-/egeninkassoforetak
Opplysningsfullmektig
Privat pensjonskasse
Skadeforsikringsforetak
Tilbyder av virksomhetstjenester
Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta
Verdipapirforetak
Verdipapirsentral

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på profil-siden. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

For personer med egnethetskrav må foretaket fremlegge alle opplysninger som er nødvendige for vurderingen av om kravene til egnethet er oppfylt. Opplysninger som ikke kan fylles ut i selve Altinn-skjemaet må vedlegges innsendingen. Bruk arkfanen 'Oversikt - skjema og vedlegg' i skjemaet for å legge til vedlegg.

Se Finanstilsynets nettsider for mer informasjon

 

For tilnærmet alle foretak under tilsyn av Finanstilsynet er det stilt krav til at styremedlemmer, daglig leder eller annen person som faktisk leder virksomheten, skal være egnet. Det er foretaket som til enhver tid er ansvarlig for at kravene til egnethet er oppfylt, og foretaket må ha rutiner som sikrer at kravene etterleves og at melding sendes til Finanstilsynet.

Se Finanstilsynets nettsider for mer informasjon

Spørsmål om skjemaet?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet.
Se Finanstilsynets nettsider for kontaktinformasjon.

 

Open contact form