Som ledd i det løpande tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet regelfast (kvart anna/tredje år) eit dokumentbasert tilsyn overfor rekneskapsførare og rekneskapsførarselskaper.


Skjemaet er bygd opp på same måte som ved det dokumentbaserte tilsynet i 2016.


Det dokumentbaserte tilsynet gjer blant anna grunnlag for:
• oversikt over struktur og samansetning i rekneskapsførarbransjen
• statistisk informasjon
• informasjon om korleis etablert rekneskapsførarpraksis er innafor utvalde områder
• prioriteringer for utføring av stedlig tilsyn
• videreføring av eit hensiktsmessig og aktivt tilsyn

Til innboksen

Om denne tenesta

Rapporteringsfrist er 21. oktober 2019.

Alle som har autorisasjon som rekneskapsførar skal sende inn eigenmeldinga. Innsendingsplikten gjeld uavhengig av om du utøver rekneskapsføraryrket.

Alle autoriserte rekneskapsførarar og rekneskapsførarselskap er pliktige å svare på og sende inn eigenmeldinga. Finanstilsynet finn det nødvendig å gjere merksam på at å ikkje svare på eigenmeldinga er brot på finanstilsynslova § 4 første ledd nr. 3.

Som ledd i det løpande tilsynsarbeidet gjennomfør Finanstilsynet regelmessig (kvart anna/tredje år) eit dokumentbasert tilsyn for rekneskapsførarar og rekneskapsførarselskap.

Skjemaet er bygd opp på same måten som ved det dokumentbaserte tilsynet i 2013.

Det dokumentbaserte tilsynet gjer mellom anna grunnlag for:

  • oversikt over rekneskapsførarbransjen med omsyn til struktur og samansetjing
  • statistisk informasjon om sentrale forhold 
  • informasjon om korleis etablert rekneskapsførarpraksis er innanfor utvalde område
  • prioritering av stadlege tilsyn
  • vidareføring av eit føremålstenleg og aktivt tilsyn

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, send e-post til doktilsyn@finanstilsynet.no eller kontakt

Marianne Lenes, 22939794
Morten Reinhardt Nordeide, 22939832

Åpne kontaktskjema