Rapporteringsskjema for eksponeringer og tap på utlån sikret i fast eiendom (IP losses), som er ett av rapporteringskravene under CRD IV. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excelskjema.

Til innboksen

Om denne tenesta

Årlig rapportering med frist 11. februar.

Dersom fristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.

Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner i Norge (NUF). Filialer av utenlandske finansieringsselskaper er foreløpig unntatt rapporteringsplikten.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Se Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Skjemaene innhentes med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjoner m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandlet konfidensielt. Regnskapsmaterialet kan være foreløpig og ikke nødvendigvis behandlet av styret eller bekreftet av revisor. Institusjonene må utfylle skjema(ene) nøyaktig. Det skal opplyses særskilt dersom tallmaterialet ikke er sammenlignbart med foregående regnskapsår.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i Excel-format.

Excel rapporteringsskjema lastes ned fra Finanstilsynets nettsider. Skjemaet er et beskyttet dokument. Ubeskyttede eller manipulerte vedlegg vil bli avvist i vårt mottak.

Godkjente filtyper for Excel er *.xlsx og *.xlsm

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider

Åpne kontaktskjema