Rapporteringsskjema for Net stable funding ratio (NSFR), som er ett av rapporteringskravene under CRD IV knyttet til likviditet. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.

Til innboksen

Om denne tenesta

Kvartalsvis innlevering med frist 12. mai, 11. august, 11. november og 11. februar.

Dersom fristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.

Rapporteringskravene gjelder for alle kredittinstitusjoner, både på foretaksnivå, delkonsolidert nivå og konsolidert nivå. For holdingselskaper gjelder rapporteringskravene kun på konsolidert nivå.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Se Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Skjemaene innhentes med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr.1 om tilsyn med finansinstitusjoner m.v., § 4, første ledd nr 3, og vil bli behandlet konfidensielt. Regnskapsmaterialet kan være foreløpig og ikke nødvendigvis behandlet av styret eller bekreftet av revisor. Institusjonene må utfylle skjema(ene) nøyaktig. Det skal opplyses særskilt dersom tallmaterialet ikke er sammenlignbart med foregående regnskapsår.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt rapporteringsskjema i XBRL-format.
Godkjente filtyper er *.xbrl og *.zip

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider.

Åpne kontaktskjema