Virkemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeskommunen forvalter ulike finansieringsordninger i arbeidet med næringsutvikling. Målgruppen for den enkelte tilskuddsordning kan være noe ulik.


Noen av ordningene det kan søkes tilskudd til:

Regionale utviklingsmidler

Fylkeskommunens regionale utviklingsmidler skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål i fylkesplanen for bærekraftfylket Møre og Romsdal 2021-2024 og tilhørende strategier og programsatsinger. Rammene for midlene blir vedtatt i økonomiplanen hvert enkelt år.

BIO midler

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Formålet med ordningen er å motvirke nærliggende permitteringer eller nedbemanning ved å styrke kompetansen blant de ansatte slik at bedriften kan gjøre vesentlige endringer i produksjon, produkt eller etablere seg i nye markeder.

Reiseliv – attraktivitet gjennom bærekraft

Ordningen skal støtte gode prosjekt/utviklingstiltak som bygger opp under posisjonen «Møre og Romsdal som opplevelsesfylke nr. 1». Prosjektene skal bidra til å skape og spre aktivitet i hele Møre og Romsdal - hele året, og bygge på målsetninger for et bærekraftig reiseliv i Scenario 2030 - «Attraktivitet gjennom bærekraft». Destinasjonsselskap eller andre utviklingsaktører kan søke.

Stimuleringstilskudd til lærebedrifter

Denne tilskuddsordningen er i hovedsak rettet mot utsatte bransjer og bedrifter som har lærlinger/lærekandidater/praksisbrevkandidater som er eller står i fare for å bli permittert, eller som står i fare for å miste læreplassen. Frittstående lærebedrifter og medlemsbedrifter i opplæringskontor kan søke.

Open contact form