Tilskuddsordninger fra Midtnorsk filmsenter

Midtnorsk filmsenter er en offentlig eid tilskuddsgiver som forvalter midler til utvikling/produksjon av film- og dataspillprosjekt og som har som mål å utvikle Trøndelag som film- og spillregion. Det kan i tillegg søkes stipend for kompetanseheving og faglig utvikling i form av reise-, praktikant- og mentorstøtte for profesjonelle. Filmsenteret har egne ordninger for unge som ennå ikke er del av den profesjonelle bransjen.


Hva kan du søke støtte til?

Støtte til filmprosjekt

  • Utviklingstilskudd gis til prosjekter som er på et tidlig utviklingsstadium. Formålet med denne tilskuddsordningen er å videreutvikle prosjekter til et nivå hvor produsenter og finansiører kan ta stilling til produksjon. Et utviklingsprosjekt anses som et selvstendig prosjekt som skal budsjetteres og beskrives uavhengig av produksjon.
  • Produksjonstilskudd gis til prosjekter som er bearbeidet frem til produksjonsbeslutning. Søknader om produksjonstilskudd må sendes inn før opptaksstart.

Søker av tilskudd til filmprosjekt må være et uavhengig produksjonsforetak og organisert som aksjeselskap med næringskode 59.110. Minst én av fagfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter må bo og virke i Trøndelag.

Utviklingsstøtte til dataspillprosjekt kan søkes til en tidlig fase. Viktige element i prosjektbeskrivelsen: Konkret idé, originalitet, visuelle skisser, definert målgruppe, bekreftelse på rettigheter. Minst én av fire nøkkelpersoner i prosjektet må bo og virke i Trøndelag. Du må ha et produksjonsforetak med forretningsadresse i Trøndelag og ha audiovisuell produksjon som hovedformål.

Midtnorsk filmsenter har tre faste søknadsrunder for tilskudd til film- og spillprosjekt i løpet av året: 15. februar, 30. april og 15. september.

Kortfilmstipend UNG

Kortfilmstipendet er en egen støtteordning for lavbudsjetts kortfilm, fiksjon eller dokumentar. For å få støtte må filmen være klar for produksjon. Søker må være bosatt i Trøndelag. Støtten er personlig og gis kun til enkeltpersoner.

Reisestøtte

Formålet med reisestøtten er i hovedsak kompetanseheving og internasjonalisering, herunder faglig utvikling og finansiering. Søknader fra film- og spillskapere som har blitt valgt ut til et pitcheforum eller har en film med i programmet på en anerkjent filmfestival eller andre tilsvarende arenaer, blir prioritert. Det gis unntaksvis støtte til andre formål i inn- og utland.

Praktikantstipend

Praktikantstipend kan søkes i forbindelse med filmproduksjoner der ferske filmarbeidere kan få faglig utbytte av å følge en produksjon i tett kontakt med profesjonelle filmarbeidere. Praktikanten må være bosatt i Trøndelag.

Filmstøtte for unge

Er du en ung filmskaper som ikke har startet din profesjonelle karriere ennå, kan du søke støtte hos Midtnorsk filmsenter. Du kan søke kortfilmstipendet og reisestøtte som tildeles etter skjønn. Du kan videre få rådgivning og delta på de kursene som utlyses.

Mentorstøtte for profesjonelle

Profesjonelle filmskapere kan søke støtte til innleid mentor innenfor et spesielt fagområde, eller for å fordype seg i en faglig begrunnet problemstilling knyttet til et audiovisuelt prosjekt.

Filmkulturelle tiltak

Midtnorsk filmsenter kan støtte publikumsarrangement som bidrar til bredde og kvalitet i filmtilbudet for voksne og barn, og som stimulerer filmkulturen i Trøndelag. Ordningen retter seg mot arrangører av filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål og seminar/presentasjoner knyttet til en filmvisning. Søker av tilskudd må være en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Hvem kan søke?

Tilskudd fra Midtnorsk Filmsenter retter seg hovedsakelig mot den profesjonelle filmbransjen i Trøndelag. Filmsenteret har også ordninger som retter seg mot unge filmskapere som ennå ikke er del av den profesjonelle bransjen.

Spesielle prosjekter som ikke oppfyller kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd hvis prosjektet har en sterk tematisk tilknytning til Trøndelag, og/eller anses å ha stor betydning for regionen.

Stipendordninger har som regel løpende søknadsfrister.

Midtnorsk Filmsenter om tilskuddsordninger

Open contact form