Reindrift - tilskudd til siidaandeler og reinlag

Tilskudd til siidaandeler og reinlag skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet, samt heve inntekten og virke utjevnende mellom enheter i næringen.


I ordningen inngår driftstilskudd, etableringstilskudd, produksjonspremie, kalveslaktetilskudd og ektefelle-/samboertillegg. Vilkår for tilskudd fremgår av forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag.

Søknad leveres elektronisk eller sendes på særskilt skjema til statsforvalteren i det reinbeiteområdet siidaandelen/reinlaget tilhører.

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Open contact form