Reindrift - tilskot til siidadelar og reinlag

Tilskot til siidadelar og reinlag skal bidra til å fremje ei berekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet, og å heve inntekta og verke utjamnande mellom einingar i næringa.


I ordninga inngår driftstilskot, etablerartilskot, produksjonspremie, kalveslaktetilskot og ektefelle-/sambuartillegg. Vilkår for tilskot går fram av forskrifta om tilskot til siidadelar og reinlag.

Søknad skal leverast elektronisk eller sendast på særskilt skjema til statsforvaltaren i det reinbeiteområdet siidadelen/tamreinlaget høyrer til.

Forskrift om tilskot til siidaandeler/tamreinlag

Landbruksdirektoratet om tilskot til siidaandeler og reinlag

Åpne kontaktskjema