Reindrift - tilskudd til konfliktforebyggende tiltak

Det kan ytes tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part, herunder konflikter mellom reindrift og øvrig landbruk, samt konflikter knyttet til by og rein.


Hovedformålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konfliktene mellom reindriften og det øvrige landbruket. Der partene er enige om det, kan det gis tilskudd til bygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeite, plantefelt og bebygde områder mot reinbeite. Under spesielle forhold kan det gis tilskudd til andre forhold som kan virke konfliktdempende. Det er et vilkår for tilskudd til gjerde at dette vedlikeholdes, og at det areal som skal vernes, blir nyttet til landbruksformål og holdt i hevd.

Statsforvalteren i Sør-Trøndelag administrerer ordningen og kvalitetssikrer og prioriterer innkomne søknader sett ut i fra formålet med ordningen. Ordningen finansieres over Reindriftsavtalen og Jordbruksavtalen.

Open contact form