Leverandørkredittgaranti

Garantien sikrer at eksportøren får betalt ved kredittsalg til en utenlandsk kjøper, dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer. Garantien kan dekke salg av varige driftsmidler/kapitalvarer med kredittid 2 år eller mer.


  • Garantien kan gjelde utenlandsk kjøpers manglende evne eller vilje til å betale. Eksportfinansiering Norge garanterer for inntil 90 prosent av kreditten.
  • Garantien kan gjelde endring av lover eller hendelser i kjøpers hjemland som gjør det umulig å gjennomføre betalingen (politisk risiko).

Hvem kan søke?

Eksportøren eller banken kan søke om garanti.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

GIEK om leverandørkreditt-garanti

Open contact form