Leverandørkredittgaranti

Garantien sikrar at eksportøren får betalt ved kredittsal til ein utanlandsk kjøpar, dersom kjøparen går konkurs eller får betalingsproblem. Garantien kan dekka sal av varige driftsmiddel/kapitalvarer med kredittid 2 år eller mer.


  • Garantien kan gjelde manglande evne eller vilje hos den utanlandske kjøparen til å betale. Eksportfinansiering Noreg garanterer for inntil 90 prosent av kreditten.
  • Garantien kan gjelde endring av lover eller hendingar i heimlandet til kjøparen som gjer det umogleg å gjennomføre betalingar (politisk risiko).

Kven kan søkje?

Eksportøren eller banken kan søkje om garanti.

Eksportfinansiering Noreg fremjer norsk eksport ved å stille garantiar for lån og betalingar på vegner av den norske stat.

Eksportfinansiering Noreg om leverandørkredittgaranti

Åpne kontaktskjema