Kompensasjonsordningen for CO2-avgift

Ordningen omfatter fiskefartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy, unntatt bensindrevne båter.


Tilskudd gis som kompensasjon for norsk avgiftsbelagt drivstoff til fiske- og fangstfartøy.

Det er et vilkår for kompensasjon at båteier eller høvedsmann er oppført i fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. Det er et vilkår for kompensasjon at fiskeriaktiviteten har foregått i nære farvann. Med nære farvann menes havområder hvor avstanden til norskekysten (grunnlinjen) er mindre enn 250 nautiske mil.

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon deles inn i tre fartøygrupper; kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets andel
av omsetningen i den fartøygruppen fartøyet tilhører.

Garantikassen for fiskere administrerer ordningen og foretar utbetaling av kompensasjon én gang per år, på grunnlag av fangstverdien det foregående kalenderår. Søknad om kompensasjon sendes på fastsatt skjema til Garantikassen innen 28. februar det etterfølgende år.

Open contact form