Investeringsgaranti

Garantien dekker politisk risiko ved norske investeringer i utenlandske datterselskaper. Garantien kan dekke enten egenkapital eller lån.


  • Eksportfinansiering Norge garanterer for inntil 90 prosent av investeringen når den skjer i form av egenkapital, lån, produksjonsutstyr eller andre verdier.
  • Garantidekning kan gis over inntil 20 år.
  • Garantien gjelder kun politisk risiko.


Hvem kan søke?

Garantien kan stilles til investorer som ønsker å investere i datterselskap i utlandet, eller til långivere som yter lån til samme investering.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Open contact form