Investeringsgaranti

Garantien dekker politisk risiko ved norske investeringar i utanlandske dotterselskap. Garantien kan dekke enten eigenkapital eller lån.


  • Eksportfinansiering Noreg garanterer for inntil 90 prosent av investeringa når den skjer i form av eigenkapital, lån, produksjonsutstyr eller andre verdiar.
  • Garantidekning kan gjevast over inntil 20 år.
  • Garantien gjeld berre politisk risiko.


Kven kan søkje?
Garantien kan stillast til investorar som ønskjer å investere i dotterselskap i utlandet, eller til långjevarar som yter lån til den same investeringa.

Eksportfinansiering Noreg fremjer norsk eksport ved å stille garantiar for lån og betalingar på vegner av den norske stat.

Eksfin om investeringsgaranti

Åpne kontaktskjema