Garanti for førleveringsrisiko

Garanti for førleveringsrisiko sikrer eksportøren mot tap i produksjonstiden, før levering, dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser.


Garantien er aktuell når leveransen er skreddersydd og dermed vanskelig å selge til andre kjøpere enn den opprinnelige. Både politisk og kommersiell risiko dekkes.

  • Eksportfinansiering Norge garanterer for inntil 90 prosent av leverandørens egne kostnader.
  • Garantien kan gjelde endring av lover eller hendelser i kjøpers hjemland som gjør det umulig å gjennomføre betalingen (politisk risiko).
  • Garantien dekker direkte og indirekte omkostninger som eksportøren har hatt frem til kontrakten ble brutt.
  • Garantien dekker kun faktisk endelig tap, ikke tapt fortjeneste.

Hvem kan søke?

Eksportøren sender inn søknadsskjema.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

GIEK om garanti for førleveringsrisiko

Open contact form