Skjema for søknad om godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter knyttet til utøvelsen av vergeoppdraget.

Start service

About this form

Sendes inn: Ved behov

Dersom skjema for Søknad om vergegodtgjørelse er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din statsforvalter på

www.statsforvalteren.no

Søknad om vergegodtgjørelse kan sendes inn av vergen.

Skjemaet sendes inn som privatperson. Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

§ 30. Godtgjøring for vergeoppdraget og dekning av utgifter - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#30

Skjema for søknad om godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter knyttet til utøvelsen av vergeoppdraget.

Som verge har du krav på godtgjøring for arbeidet og rett til å få dekket nødvendige utgifter etter fastsatte satser. Størrelsen på godtgjøringen avhenger av om du er fast verge eller alminnelig verge og av vergemålets mandat. Det er mulig å søke om godtgjøring time for time dersom omfanget av oppdraget tilsier det. Vergen må da dokumentere at en fast årlig sats ikke er nok, og timeforbruket må dokumenteres i et eget tidsregnskap. I tillegg fastsetter den sentrale vergemålsmyndigheten en fast årlig sats til dekning av nødvendige utgifter i tilknytning til vergeoppdraget. Vergen kan søke om utvidet dekning dersom utgiftene i betydelig grad overstiger den fastsatte satsen.

Hvis du er verge for egne barn, forelder, eller ektefelle/samboer har du normalt ikke rett på godtgjøring. Dersom du mener at særlige grunner tilsier at du bør få godtgjøring, kan du likevel søke om dette.

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Open contact form