Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om fylkesvise prosjektmidler fra Klima- og miljøprgrammet.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start service

About this form

Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd. Statsforvalteren fastsetter frist for innlevering av søknad. Se utlysning eller kontakt statsforvalteren for informasjon om søknadsfrist for ditt fylke.

I tillegg skal du bruke tjenesten for å be om utbetaling av tilskudd underveis i prosjektet og ved sluttrapportering.

Du kan ikke levere søknaden på papir.

Formål

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

Målene for Klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

  • At produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av biomangfold
  • Å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass.
  • Å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. 

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter. 

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke støtte fra programmet.

  • Utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner)
  • Fag- eller næringsorganisasjoner
  • Andre foretak

For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Open contact form