Reisestøtte – scenekunst

Det overordnede formål med tilskuddsordningen er å bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får internasjonale muligheter. Reisestøtten skal bidra til at norske scenekunstnere som inviteres til, og engasjeres i utlandet, settes i stand til å gjennomføre engasjementer.


Danse- og teatersentrum administrerer Det Norske Utenriksdepartement sin reisestøtteordning for gjestespill fra norske kompanier til utlandet. Det er fire søknadsrunder i året.

Det kan hovedsakelig søkes om økonomisk støtte til reiseutgifter (fly, tog, buss e.l) samt i noen tilfeller utgifter til transport av utstyr for stønadsberettigede aktørers deltagelse ved arrangementer i utlandet.

Deltakelsen må være basert på invitasjon fra profesjonelle samarbeidspartnere og invitasjonen skal legges ved søknaden. Reisestøtte kan i spesielle tilfeller også tildeles deltagelse, i en aktiv rolle, i faglige seminarer og annen virksomhet i utlandet som anses å ha stor betydning for feltet. Tilskuddsordningen gjelder alle genre innen fri scenekunst.

Hvem kan søke?

Tilskuddsmottagere skal være norske statsborgere eller utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Dersom bare noen av deltagerne i et prosjekt tilfredsstiller dette krav, og det er en betydelig andel som ikke gjør det, skal det vektlegges hvorvidt prosjektet bidrar i vesentlig til fremme av norsk kulturliv. Ordningen gjelder profesjonelle utøvere innen scenekunstfeltet, det vil si at de i hovedsak lever av sitt virke på dette felt.

Danse- og teatersentrum

STIKK.no om støtte – scenekunst

Åpne kontaktskjema