Reindrift - kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Kompensasjonsordningen skal bidra til å opprettholde økonomisk og kulturell bærekraft i reindriften ved å forhindre at reindriftsutøvere påføres ekstraordinære kostnader som følge av reaktorulykken i Tsjernobyl. Ordningen gjelder for reinlag, reinbeitedistrikter og siidaer sør for Saltfjellet.


Økonomisk kompensasjon ved tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt kan ytes for fremskyndet slakt, fôringstiltak, ekstrakostnader til anlegg, ekstrakostnader til veterinærtjeneste, transport av rein til fôringsgjerde, brøyting av vei til fôringsgjerde og direkte kostnader til forberedelse til godkjent fôringstiltak, som det viser seg unødvendig å gjennomføre. Det skal normalt ikke ytes kompensasjon for kassert reinkjøtt. Statsforvalteren kan likevel på visse vilkår godkjenne kompensasjon for kassert kjøtt etter fastsatte satser.

Løpende søknadsfrist.

Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Landbruksdirektoratet om kompensasjon for tiltak mot radioaktivt reinkjøtt

Åpne kontaktskjema