Barentssekretariatets ordinære prosjektmidler

Du kan søke Barentssekretariatet om prosjektfinansiering til norsk-russiske prosjekter i Barentsregionen.


Et Barentsprosjekt er et samarbeid mellom en norsk og russisk partner som skal skape noe i fellesskap. Det kan være alt fra et idrettslag som møtes til trening til to bedrifter på hver side av grensen som ønsker å utvikle et felles produkt. Prosjektenes hovedformål er å øke kunnskapen og forståelsen om kultur og samfunn på tvers av grensene, samt å bryte ned fordommer og knytte vennskapsbånd.

Barentssekretariatet prioriterer midler til prosjektsamarbeid innenfor følgende  satsningsområder: Kultur/idrett, kompetanse/utdanning, urfolk, næring/entreprenørskap, sivilt samfunn/miljø og media/informasjon.

Prosjektene skal i all hovedsak gjennomføres i norsk eller russisk del av Barentsregionen. 

Søknad skal være fra den nordnorske partneren i prosjektet. Søker kan være nordnorsk offentlig institusjon, privat selskap, stiftelse, organisasjon eller privatperson.

Barentssekretariatet kan dekke inntil 70 % av de totale kostnadene i et prosjekt. Egen arbeidsinnsats aksepteres som medfinansiering.

Prosjekter må ha russisk medfinansiering. Egen arbeidsinnsats aksepteres. Det forventes allikevel ikke høy andel av medfinansiering fra russisk side i de tilfeller der prosjektpartner er en frivillig organisasjon.

Prosjektstøtten skal dekke påløpte kostnader i forbindelse med prosjektgjennomføring. Typiske budsjettposter er eksempelvis ”reise og opphold”, ”tolking”, ”administrasjon” og ”prosjektledelse”.

Barentssekretariatet – støtteordninger

Barentssekretariatets trinnvise søkeskole

 

Åpne kontaktskjema