Kalkulasjon

Kalkulasjon handler om å beregne pris og kostnader på produktet/tjenesten for å se hvor mye du kan tjene på det du tilbyr.


Faste og variable kostnader

I kalkulasjonsarbeidet skilles det ofte på variable og faste kostnader. En variabel kostnad er direkte knyttet til, og varierer i takt med produksjonen. Materialkostnader i en produksjonsbedrift er en typisk variabel kostnad. En fast kostnad vil derimot ikke variere i takt med produksjonen. Husleie er et slikt eksempel.

Bidragsmetoden

Når du kalkulerer etter bidragsmetoden vil du se hvor mye du sitter igjen med per produkt/enhet til å dekke de faste kostnadene og eventuelt overskudd. Du tar utgangspunkt i salgsprisen og trekker fra alle variable kostnader tilknyttet produktet eller tjenesten. Det overskuddet du da sitter igjen med kalles for dekningsbidrag (DB). Regner du ut dekningsbidraget i prosent av salgsinntekten får du dekningsgraden (DG). Denne metoden er vanlig for de som produserer varer og de som selger tjenester.

Dekningsgrad (DG) = Dekningsbidrag (DB) per enhet * 100/salgspris per enhet.

Dekningsgraden oppgis i prosent og forteller deg hvor mange prosent av hver omsatt krone som blir igjen til å dekke faste kostnader og overskudd.

Når du starter med kalkylen må du tallfeste hvilke variable kostnader du har for å få produsert varen eller levert tjenesten. Det er også greit å sjekke hvilken pris eventuelle konkurrerende virksomheter tar for dette. Det vil gi en pekepinn på hvilken pris du kan få.

Selger du flere produkter eller tjenester, bør du lage én kalkyle for hver enhet. Når du vet hvor mye du har igjen for hvert produkt (dekningsbidraget) til å dekke faste kostnader og overskudd vil du enklere kunne beregne hvor mange enheter du minst må selge for å dekke inn de faste kostnadene for hele virksomheten.

Utfordringen er ofte å finne ut hvilke kostnader som skal knyttes direkte opp mot hvert produkt. For enkelte bransjer er dette en grei jobb, mens det for andre vil være mer innviklet.

Eksempel på en bidragskalkyle

Eksempelbedriften AS ønsker å produsere et nytt produkt – kjøkkenbordet "Uffe".

Kalkylen er basert på en del forutsetninger: forventet salgspris, produksjonstid, lønnskostnader og materialforbruk i kroner.

Forutsetninger Enhet
Salgspris per stykk 4000,-
Produksjonstid timer 5
Lønnskostnad (inkludert sosiale kostnader) per time 300,-
Materialforbruk – trevirke, stifter, lim per stykk 800,-
Bidragskalkyle
Salgsinntekter 4000,-
- Produksjonslønn (5 x 300) 1500,-
- Materialforbruk 800,-
= Dekningsbidrag 1700,-
Dekningsgrad (1700/4000*100)= 42,5 %

Bidraget for å dekke faste kostnader og overskudd er på dette produktet kroner 1700 per solgte enhet. Dette gir en dekningsgrad på 42,50 prosent.

Dersom kalkylen er satt opp etter rette forutsetninger ser det ut til at kjøkkenbordet vil være lønnsomt å produsere. Dette forutsetter selvfølgelig at markedet er villig til å betale den prisen du har satt på produktet og at du får solgt en viss mengde.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema