Aksjonærregisteret

Alle aksjeselskap skal hvert år sende inn en aksjonærregisteroppgave (RF-1086) til Aksjonærregisteret hos Skatteetaten. Denne leverer du elektronisk via Altinn.


Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven skal inneholde opplysninger som har betydning for skattleggingen av aksjonærene. Den danner grunnlag for "Aksjer og egenkapitalbevis" som sendes til aksjonærene for bruk i skattemeldingen.

Aksjonærregisteroppgaven kan du sende inn etter hvert som eventuelle endringer skjer, men den må senest sendes innen 31. januar i året etter inntektsåret. Det er den sist innsendte oppgaven som vil være den gjeldende. Nystiftede selskap skal levere aksjonærregisteroppgave selv om selskapet ikke er registrert i Foretaksregisteret innen årets slutt.

Skatteetaten – om levering av aksjonærregisteroppgaven

Skatteetaten – eksempler på utfylling av aksjonærregisteroppgaven

Selskaper som er avviklet i løpet av året, skal også sende inn aksjonærregisteroppgave. Oppgaven skal sendes til aksjonærregisteret selv om det ikke har vært endringer i løpet av året.

Tvangsmulkt

Du kan bli ilagt døgnmulkt på 1 234 kroner per døgn om du leverer for sent, unnlater å rapportere eller om det er åpenbare feil i de opplysninger som blir rapportert. Mulkten kan ikke overstige 62 150 kroner. Pass på fristene og levér i tide.

Skatteetaten om tvangsmulkt

Skatteforvaltningsloven om tvangsmulkt

Åpne kontaktskjema