Store og små foretak

Regnskapsloven skiller mellom store og små foretak. De fleste aksjeselskap er små foretak.


Store foretak

Etter regnskapsloven er allmennaksjeselskap (ASA) og børsnoterte foretak alltid å regne som store. Andre regnskapspliktige kan også anses som store foretak etter spesielle bestemmelser.

Regnskapsloven om store foretak

Små foretak

Denne kategorien omfatter regnskapspliktige foretak som ikke anses som store, og som to år på rad oppfyller minst to av disse tre kravene:

  • Salgsinntekter er mindre enn 70 millioner kroner.
  • Balansesum (summen av eiendelene i balansen) er mindre enn 35 millioner kroner.
  • Færre enn 50 ansatte målt i gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret.

Det er verdien ved utgangen av regnskapsåret (vanligvis 31.12.) som skal legges til grunn, men du skal være over grensen to år på rad for å endre definisjonen av foretaket. For eksempel må et foretak som blir større, være over grensen to år på rad. Status endres fra og med det andre året. Tilsvarende gjelder for et foretak som blir mindre.

For nystartede foretak skal forholdene ved utgangen av første regnskapsår legges til grunn. Små foretak har eksempelvis forenklede krav til noter og må heller ikke utarbeide årsberetning eller kontantstrømoppstilling. Det er utarbeidet en egen regnskapsstandard for små foretak (NRS 8).

Regnskapsloven om små foretak

Regnskapsstiftelsen – NBS 8 – God regnskapsskikk for små foretak

Konsern

Morselskap i konsern regnes bare som små hvis konsernet samlet oppfyller betingelsene.

Øvrige foretak

De som ikke kommer inn under definisjonen på store eller små foretak kalles "øvrige foretak".

Åpne kontaktskjema