Periodisering (tidfesting)

For at regnskapet skal vise et mest mulig korrekt bilde av virksomheten må du plassere inntekter og kostnader i rett periode. Dette kalles vanligvis periodisering eller tidfesting.


Eksempel:

Eksempelbedriften AS betaler både husleie og forsikring på forskudd  1. januar og 1. juli. Uten periodisering ville kostnadene i januar og juli blitt uforholdsmessig høy. Eksempelbedriften AS rapporterer internt månedlige regnskaper og vil ha dette så korrekt som mulig. Husleie og forsikring fordeles derfor hver måned i regnskapet.

Andre typiske periodiseringsposter er inntekter, avskrivninger, varelagerendringer, strøm, forsikring og renter.

Periodisering av inntekter

Inntekter skal være med i regnskapet i den perioden de er opptjent. Har du utført et oppdrag eller solgt en vare, og ikke sendt faktura for dette innen utgangen av måneden, må du periodisere dette inn i regnskapet. Motsatt gjelder hvis du har sendt og bokført en faktura på forskudd. Da må du periodisere inntekten ut av resultatregnskapet.

Periodisering av kostnader

Du må også sørge for å fradragsføre de kostnadene du faktisk har forbrukt i perioden for å skape inntektene.

Varehandel

Driver du varehandel må du fradragsføre kostnadene du har hatt for de varene du har solgt. Har du for eksempel mange varer på lager blir det feil å fradragsføre disse. Disse er ikke solgt og har ikke gitt inntekter for virksomheten ennå. Det er derfor viktig å ha oversikt over varelageret i forbindelse med avslutning av en periode hvis du har varer av betydning på lager. Større varehandelsbedrifter har gjerne lagerstyringssystemer som holder løpende oversikt over varebeholdningen, og foretar varetelling en gang i året som en kontroll og justering av lagersystemet.

Regnskapsloven om grunnleggende regnskapsprinsipper

Skatte-ABC om tidfesting (Skatteetaten)

Åpne kontaktskjema