Årsregnskap for konsern

Et morselskap og ett eller flere datterselskaper utgjør et konsern. For å anses som et morselskap må du ha bestemmende innflytelse over en annen virksomhet, enten som eier av aksjer eller andeler, eller gjennom annen avtale.


Konsernregnskapsplikt

Er du morselskap i et konsern må du i tillegg til selskapsregnskapet utarbeide et konsernregnskap. Dette utarbeides ved å slå sammen regnskapene til morselskapet og datterselskapene. Formålet er å vise konsernets stilling som en økonomisk enhet. Ved utarbeidelse av konsernregnskap må alle transaksjoner mellom mor og datterselskapet tas ut av regnskapet (elimineres).

Unntak fra konsernregnskapsplikten

Virksomheter som kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, kan som hovedregel unnlate å utarbeide konsernregnskap. Det er konsernet samlet sett som må komme inn under definisjonen av små foretak for å bruke dette unntaket.

Et morselskap vil heller ikke være pliktig til å utarbeide konsernregnskap hvis datterselskapene, både hver for seg og samlet, er:

  • av uvesentlig betydning for virksomheten
  • anskaffet med sikte på midlertidig eie og holdes i påvente av salg
  • særlig vanskelig og uforholdsmessig kostbart å hente inn informasjon om datterselskapet innen en rimelig frist

Unntaket gjelder også der det er alvorlige og langvarige begrensninger som i vesentlig grad er til hinder for morselskapets utøvelse av sine rettigheter.

Plikten til å utarbeide konsernregnskap gjelder normalt heller ikke for regnskapspliktige som selv er datterselskap. Det er en forutsetning at morselskapet får dispensasjon fra kravet om å utarbeide eget konsernregnskap hvis morselskapet som utarbeider konsernregnskapet ikke hører hjemme i en EØS-stat.

Hva skal sendes inn?

Når virksomheten er morselskap i konsern og konsernregnskapspliktig må du sammen med årsregnskapet for virksomheten også sende inn:

  • Resultatregnskap for konsernet
  • Balanse for konsernet
  • Noter til regnskapet for konsernet
  • Kontantstrømoppstilling for konsernet
  • Revisjonsberetning for konsernet (hvis revisjonspliktig).
  • Årsberetning for konsernet
  • Vedtak om dispensasjon fra Skattedirektoratet hvis årsregnskapet ikke er på norsk

Regnskapsloven om årsregnskapets innhold og unntak fra konsernregnskapsplikten

Åpne kontaktskjema