Nominer din kandidat til SIVA prisen 2024

Formålet med årets Sivapris er å løfte fram miljø/virksomheter som er klassifisert som små og mellomstore bedrifter (SMB), og som har bidratt til å akselerere grønn omstilling i nye eller etablerte virksomheter og/eller verdikjeder (se egne evalueringskriterier). Prisen tildeles et miljø eller en virksomhet i Sivastrukturen.


Regjeringens veikart for grønt industriløft peker på behovet for en rask og betydelig omstilling i norsk økonomi og næringsliv! Dersom vi skal lykkes må vi ha høyere ambisjoner, høyere tempo, bedre gjennomføringsevne og arbeide mer systematisk. Det innebærer at norsk næringsliv må omstille seg til lavutslippssamfunnet, grønne industriprosjekter må realiseres, eksport utenom olje og gass må økes, og sårbarheten i sentrale verdikjeder må reduseres – og det må skje raskt. Verden er i endring, og vi ser en rivende utvikling i teknologi, produkter og markeder. Kunsten er å “henge med” på utviklingen.  

 

Med bakgrunn i dette er evalueringskriterier for Sivaprisen 2024 følgende: 

Miljøet/virksomheten har: 

  • tatt i bruk ny teknologi/nye løsninger/nye forretningsmodeller som har bidratt til å effektivisere produksjon, grønn omstilling, nytenking og økt verdiskaping 
  • brukt råvarer, energi og kunnskap på nye måter 
  • stimulert til at leverandører og kunder i verdikjeden våger å satse på grønn omstilling 
  • utøvd god innovasjonskultur som har bidratt til å utvikle fremtidens industriarbeidsplasser 
  • bidratt til økt nasjonal fastlandseksport 
  • bidratt til hjemhenting av produksjon til Norge 


Den nominerte må tilfredsstille minst tre av kriteriene over. Hvert kriterium vurderes på skala 1-4.
 

Prisvinner må være en bærekraftig virksomhet, produktene/tjenestene må ha et tydelig, positivt klimaavtrykk, og de må ha funnet sin plass i et større nettverk. Virksomheten kan være en næringsaktør, industripark, klynge, industriell samlokalisering eller annen formell samarbeidskonstellasjon (den nominerte må ha eget organisasjonsnummer). 

Siva ønsker å få nominert så mange virksomheter som mulig innenfor Sivaprisens tema; FRA IDÉ TIL INDUSTRI – oftere og raskere.

Frist for nominering av aktuelle kandidater: fredag 30. august 2024 kl. 12:00. 

Nominer din kandidat her

 

Les hele nyhetssaken her

Åpne kontaktskjema