Endringer i lover og forskrifter fra Finansdepartementet

Fra 1. juli 2023 gjøres det viktige regelendringer på Finansdepartementets ansvarsområde. Her er en oversikt over endringene.


Skatt

Verdsettelsesrabatt for akvakulturtillatelser i formuesskatten

Med virkning fra og med inntektsåret 2023 er det innført en verdsettelsesrabatt i formuesskatten for akvakulturtillatelser på 75 prosent. Det innebærer at akvakulturtillatelser nå skal verdsettes til 25 prosent av omsetningsverdien. Rabatten vil gjelde for akvakulturtillatelser som eies av ikke-børsnoterte aksjeselskaper, samt tillatelser som eies av personlige skattytere gjennom enkeltpersonforetak og av selskaper med deltakerfastsetting. Selskapets fradragsberettigede gjeld ved beregning av nettoformuen skal reduseres forholdsmessig tilsvarende rabatten. Endringen trådte i kraft 16. juni 2023.

Prop. 78 LS (2022–2023) kap. 9

Innst. 372 L (2022-2023) pkt. 2.13

Avgift

Avgift på produksjon av fisk

Fra 1. juli 2023 endres satsen fra 0,56 kr. per kg til 0,90 kr. per kg produsert laks, ørret og regnbueørret.

Prop. 78 LS (2022–2023) kap 6.2

Innst. 372 L (2022-2023) pkt. 2.1.2

Endring av produktavgiften for fiskerinæringen

Produktavgiften blir beregnet på bakgrunn av prognoser på blant annet førstehåndsverdien av fisket i 2023. Det legges til grunn at denne er høyere i 2023 enn tidligere regnet med. Derfor settes satsen for 2023 ned fra 2,0 prosent i første halvår til 1,9 prosent i andre halvår.  

Prop. 117 LS (2022–2023) kap. 4

Innst. 480 S pkt. 4.6

Finansmarkedene mv.

Ny lov om låneformidling 

Ny lov om låneformidling trer i kraft 1. juli 2023. Låneformidlingsloven er basert på forslag i Prop. 2 L (2022-2023). Den nye loven gjennomfører de offentligrettslige delene av boliglånsdirektivet i norsk rett. Loven stiller krav til de som formidler kreditt og vil bedre forbrukerbeskyttelsen. Det vil før lovens ikrafttredelse bli fastsatt forskrifter og overgangsregler til loven.

Prop. 2 L (2022–2023)

Krav til utlånspraksis for lån med annet pant enn bolig

Utlånsforskriften ble med virkning fra 1. januar utvidet ved at lån med annet pant enn bolig, som bil- og båtlån, omfattes av kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne. Fleksibilitetskvoten for slike lån vil være 10 prosent. Finansforetakene må fra 1. juli 2023 ha tilpasset sin utlånspraksis til forskriftskravene.

Forskrift om endring i utlånsforskriften

Pressemelding om videreføring av utlånsforskriften

Endring i finansforetaksforskriften, AIF-forskriften, verdipapirfondforskriften og verdipapirforskriften (retningslinjer for aktivt eierskap mv.)

Forskriftsendringene utfyller endringer i finansforetaksloven, AIF-loven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven gjort ved lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.).

Endringsforskrift

Nyhetssak om forskriftsendringer som gjennomfører resterende deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv

Forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5

Forskriften gir regler om formidleres plikt til å bidra til identifisering av aksjeeiere, formidling av informasjon, tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter, adgangen til å ta gebyrer og forholdet til taushetsplikt. Forskriften må sees i sammenheng med lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) og er en del av gjennomføringen av andre aksjonærrettighetsdirektiv.

Forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5

Annet

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2023. Rentesatsen skal være 11,75 prosent per år. Reglene svarer til EUs direktiv om forsinket betaling. Videre har Finansdepartementet fastsatt en kompensasjon for inndrivelseskostnader (standardkompensasjon). Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 460 kroner. Forskrift om forsinkelsesrente m.m. er fastsatt med virkning fra 1. juli 2023.

Forskrift om forsinkelsesrente og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Finansdepartementet om endringer i lover og forskrifter

Åpne kontaktskjema