Melding om konkurs fra kreditor

Hvis du har en kunde som skylder deg penger, eller at du er en ansatt og har utestående lønn og feriepenger fra arbeidsgiveren din kan det være nødvendig å melde konkurs. Før du kan melder konkurs til tingretten må du ha prøvd å kreve inn pengene på annen måte.


Kreditorer eller arbeidstakere kan melde, også kalt begjære, en skyldner konkurs. Den som begjærer konkurs må stille sikkerhet for kostnadene ved konkursbehandlingen, men arbeidstakere er fritatt fra plikten til å stille sikkerhet. 

Nedenfor kan du lese mer om fremgangsmåten ved å melde konkurs.

  • Forut for en konkursbegjæring vil normalt kreditoren ha forsøkt å kreve inn det skyldige beløp gjennom purringer og inkasso. Ofte vil kreditors siste skritt før begjæring om konkurs være utleggsforretning. Utleggsforretning gjennomføres av namsmannen og målet med en utleggsforretning er å avgjøre om det finnes noe hos skyldneren som det er mulig å ta beslag i.
  • Har ikke dette ført fram så må kreditor vurdere om det er hensiktsmessig å gå til det skritt å begjære konkurs. Sentralt her vil være om det hos skylderen er verdier som kan realiseres. Er kreditoren ikke sikker på om det finnes midler hos skylderen, risikerer kreditoren å måtte betale for kostnadene ved bobehandlingen.
  • Vedlagt begjæringen om konkurs skal kreditor vedlegge resultat av utleggsforretning, kopi av innbetalt gebyr og firmaattest.
  • Samtidig som kreditor sender inn en begjæring om konkurs, må han betale et gebyr som skal dekke utgiftene. Dersom det viser seg at skyldneren har nok penger til å dekke utgiftene, blir beløpet betalt tilbake.
  • En arbeidstaker som ikke har mottatt lønn og feriepenger fra arbeidsgiveren til avtalt tid kan beslutte å melde arbeidsgiveren konkurs for å få dekket kravet. Men før en kan sende inn dette må arbeidstakeren ha sendt en betalingsoppfordring og et konkursvarsel. En arbeidstaker som begjærer konkurs er fritatt ansvaret for å betale utgiftene til bobehandlingen.

    Konkursrådet - veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver

  • I tillegg til konkursbegjæringen til tingretten skal arbeidstakeren legge ved dokumentasjon på at arbeidsgiver er krevd for gjelden, konkursvarsel, firmaattest og kopi av arbeidskontrakt eller lønnsslipp.
  • Dersom det åpnes konkurs vil Lønnsgarantifondet blant annet dekke utestående lønn og feriepenger, samt lønn for de 30 første dagene etter konkursåpningen.

Konkursloven

Konkursloven om vilkår for konkurs

Åpne kontaktskjema