Konkurs i enkeltpersonforetak

Har du et enkeltpersonforetak hvor du ikke lenger klarer å innfri de økonomiske forpliktelsene dine, da må du vurdere om du er konkurs. Konkursen meldes til tingretten der enkelpersonforetaket er registrert. Formålet med konkursbehandlingen er å få oversikt over og å realisere eventuelle eiendeler slik at kravene mot deg i størst mulig grad kan gjøres opp.


For at et enkeltpersonforetak skal anses å være konkurs må det være insolvent. Insolvent betyr at en ikke er i stand til å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser ved forfall, og at det heller ikke er eiendeler i virksomheten til å dekke gjelden. Foretaket må en være varig ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Siden det ikke er noe forskjell på enkeltpersonforetakets økonomi og eierens privatøkonomi, slås eieren personlig konkurs i disse tilfellene.

Tingretten åpner konkurs etter begjæring fra vedkommende selv eller fra en kreditor.

Rekonstruksjonsloven

Rekonstruksjonsloven er en midlertidig lov som skal erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Loven ble vedtatt i forbindelse med korona, men er vedtatt forlenget. Hovedhensikten med endringen er å legge til rette for at en skyldner på et tidligere tidspunkt kan komme i gang med rekonstruksjonsforhandlinger og på den måten sikre at i utgangspunktet levedyktige bedrifter kan reddes fra konkurs. Hvordan din virksomhet søker om rekonstruksjon og saksbehandlingsreglene fremkommer av loven, se lenke nedenfor.

Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)

Melding om konkurs fra eieren selv

  • I et enkeltpersonforetak er det du som eier som har det personlige ansvaret for økonomien i virksomheten. Kommer du fram til at enkeltpersonforetaket ditt er insolvent, så er det ditt ansvar å sende melding om oppbud til den lokale tingretten eller eventuelt byfogdembete
  • Meldingen som sendes fra enkeltpersonforetaket til tingretten kalles å begjære oppbud. I tillegg til oppbudsbegjæringen skal det oversendes enkelte vedlegg (firmaattest, liste over kreditorer, stilte sikkerheter samt liste over eiendeler).

    Konkursrådet - oppbudsbegjæring for enkeltpersonforetak

Konkursbehandlingen

  • Tingretten behandler begjæringen om oppbud og vurderer om virksomheten er insolvent eller ikke. Hvis det foreligger insolvens, åpner tingretten konkurs, og det oppnevnes en bostyrer. Bostyrer er normalt en advokat og er den som skal gjennomføre konkursbehandlingen.
  • Konkursen innebærer at alle eiendeler til deg som eier av enkeltpersonforetaket (kalt skyldneren) blir beslaglagt til fordel for kreditorene. Når tingretten har åpnet konkurs, mister du umiddelbart råderetten over dine eiendeler. Råderetten overføres til konkursboet ved bostyreren.
  • Eiendeler som du og familien din har behov for kan beholdes, for eksempel klær og innbo. Du kan fortsette å arbeide eller skaffe deg nytt arbeide, og du vil i utgangspunktet beholde vanlig lønnsinntekt som familien trenger til livets opphold.
  • Du plikter å gi tingretten og bostyreren alle opplysninger om dine økonomiske forhold og om forretningsførsel før og under konkursen. Du plikter også å hjelpe til med å fremskaffe blant annet regnskapsbilag og andre dokumenter av betydning for bobehandlingen, og for øvrig yte nødvendig bistand. Du plikter å bistå boet vederlagsfritt.
  • Etter at bostyrer har foretatt en fullstendig gjennomgang av din økonomiske stilling, avsluttes bobehandlingen. Bobehandlingen blir innstilt av tingretten dersom det ikke er midler til å fortsette bobehandlingen. Dersom det er midler i boet, avsluttes bobehandlingen ved at boets midler blir utdelt til kreditorene slik at disse får forholdsmessig dekning. 

Etter konkursbehandlingen

Gjelden blir ikke slettet etter at konkursbehandlingen er avsluttet. Som innehaver er du personlig ansvarlig og hefter fullt ut for all gjeld som er pådratt. Dette innebærer at du er ansvarlig for den del av gjelden som ikke blir dekket under bobehandlingen.

Dersom du fortsatt har alvorlige gjeldsproblemer etter at bobehandlingen er avsluttet, er det mulig å søke om gjeldsordning.

Politiet om gjeldsordning

Gjeldsordningsloven

Konkursrådet om personlig konkurs

Åpne kontaktskjema