Sletting av et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Hvis det ikke lenger er behov for organisasjonsnummer i Norge, skal avdelingen i Norge slettes. Inntil det meldes fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at det drives en virksomhet som det skal rapporteres om, og det må fortsatt leveres lovpålagte oppgaver og skjemaer.


Normalt slettes et NUF fordi man ikke lenger ønsker å ha virksomhet i Norge eller fordi næringsvirksomheten i utlandet er lagt ned.

Styre

Det er styret i det utenlandske virksomheten eller annet kompetent organ som beslutter nedleggelse av avdelingen i Norge. Er det ennå registrerte ansatte i avviklingsperioden, må du sørge for at alle arbeidsforhold er registrert med en sluttdato. Dette gjøres i a-meldingen.

Meld fra til Skatteetaten

Ved sletting av en norsk avdeling som er skattepliktig i Norge.

Er det bare avdelingen i Norge som avvikles, og ikke selskapet i utlandet, skjer det endelige oppgjøret av skatt gjennom det ordinære skatteoppgjøret året etter inntektsåret. Selskapet kan likevel velge å sende inn skattemeldingen på opphørstidspunktet for virksomheten i Norge.

Skatteetaten — Veiviser til hvordan du avslutter din virksomhet

Ved oppløsning og sletting av det utenlandske selskapet i hjemlandet

Det utenlandske selskapet må før oppløsning og sletting i hjemlandet kreve forhåndsfastsetting for den norske avdelingen. Dette skal gjøres før avdelingen i Norge slettes fra Enhetsregisteret.

Skatteetaten – melding om forhåndsfastsetting

Forhåndsfastsetting kreves gjennom innsending av skattemeldingen og sendes inn når avviklingen av den norske avdelingen er ferdigstilt det vil si når alle forpliktelser er gjort opp, alle eiendeler er realisert og gevinst og tap er redegjort for.

Skatteforvaltningsforskriften om plikt til forhåndsfastsetting

Meld fra til Brønnøysundregistrene

For NUF som er registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret, meldes sletting til Brønnøysundregistrene ved innsending av skjemaet Samordnet registermelding.

For foretak som er registrert i Foretaksregisteret vil det ikke være mulig å benytte elektronisk skjema hvis det ikke er registrert personer med en rolle i den norske avdelingen. Eksempler på roller er daglig leder, norsk representant og personer med signatur. Har avdelingen ingen roller registrert, må det benyttes papirskjema.

Brønnøysundregistrene om sletting av NUF

Brønnøysundregistrene - skjema for sletting

Ved innsending av skjemaet må du legge ved protokoll fra kompetent organ (for eksempel generalforsamling, styre eller annet beslutningsorgan) som viser vedtak om sletting. Alternativt må det legges ved en slettebekreftelse fra hjemland som viser at det utenlandske foretaket er slettet.

For NUF som bare er registrert i Enhetsregisteret, må meldingen signeres av daglig leder, kontaktperson eller representant i Norge.

For NUF som er registrert i Foretaksregisteret kan elektronisk skjema signeres av styre, daglig leder, norsk representant eller person registrert med signatur. Når det benyttes papirskjema kan dette signeres av styret for avdelingen, daglig leder for avdelingen eller signaturberettiget.

Foretaksregisterloven om plikt til å melde sletting av foretaket

Dersom det utenlandske foretaket eksisterer når den norske avdelingen legges ned, vil dette være ansvarlig for forpliktelser oppstått i den norske avdelingen.

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Bokføringslovens krav om å oppbevare regnskapsmateriell i 5 år gjelder også etter sletting av avdelingen i Norge.

Hva koster det?

Det er gratis å melde sletting av avdelingen i Norge.

Åpne kontaktskjema