Sletting av en forening

Hvis det ikke lenger er aktivitet i foreningen skal det slettes. Hvis foreningen bare "ebber ut", uten formell avvikling, kan det dukke opp ukjente gjeldsposter og forpliktelser. Ved en ryddig avvikling vil det alltid være noen som har et formelt ansvar til siste slutt.


Foreningens vedtekter inneholder normalt bestemmelser om hvordan oppløsning og sletting skal gjennomføres. Det er fremgangsmåten som beskrives i vedtektene som skal følges.

For foreninger som mangler bestemmelser i vedtektene om sletting, kan man følge disse punktene:

Årsmøte

Oppløsning/sletting av foreningen skal behandles på ordinært årsmøte. Et slikt vedtak fattes normalt med 2/3 flertall.

Meld sletting til Brønnøysundregistrene

Sletting av foreningen melder du via Samordnet registermelding. Du må legge ved referatet fra årsmøtet som viser vedtaket om oppløsning.

Brønnøysundregistrene om sletting av forening

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

For å sikre en ryddig avvikling av foreningen vil det i tillegg være fornuftig å gjøre følgende:

  • Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall i det ordinære årsmøtet bør det i tillegg innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere, hvor man beslutter sletting.
  • Perioden mellom de to årsmøtene kalles for avviklingsperioden. I avviklingsperioden bør det utarbeides en oversikt over foreningens eiendeler og forpliktelser. Eventuelle forpliktelser må gjøres opp. I den grad det er nødvendig for å gjøre opp forpliktelser, må eiendeler omgjøres i penger.
  • Det er årsmøtet som skal stå for avviklingen, men av praktiske hensyn blir denne jobben normalt delegert til et avviklingsstyre. Avviklingsstyret kan være det eksisterende styret eller det kan velges et nytt.
  • Er det ennå registrerte ansatte i avviklingsperioden, må du sørge for at alle arbeidsforhold er registrert med en sluttdato. Dette gjøres i a-meldingen.
  • Eventuelle gjenstående verdier etter at forpliktelsene er gjort opp skal disponeres i henhold til vedtektene, eventuelt til et annet lignende formål som den oppløsende forening har.
  • For å oppløse foreningen må det ekstraordinære årsmøtet gjenta vedtaket om oppløsning med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Det endelige avviklingsregnskapet som viser hvordan det økonomiske oppgjøret har blitt gjennomført, samt hvordan gjenstående verdier har blitt disponert, bør fremlegges for det ekstraordinære årsmøtet.
  • For foreninger som er bokføringspliktig vil det være krav om å oppbevare regnskapsmateriell i 5 år, jf. bokføringsloven. Dette gjelder også etter sletting av foreningen.

Hva koster det?

Det er gratis å melde fra om sletting av forening.

Åpne kontaktskjema