Rettshjelper

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Søknad kan sendes pr. post eller e-post til post@tilsynet.no

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i hjemlandet ditt. Du behøver ikke å sende forhåndsmelding til ansvarlig myndighet for å kunne jobbe midlertidig i dette yrket i Norge.

  • Bekreftelse på at Tilsynsrådet har fått melding om oppstart til rettshjelpervirksomhet.
  • Bekreftelse på sikkerhetsstillelse fra et skadeforsikringsselskap med minimum 5 millioner kroner.

Språkkrav:

Dersom advokaten ikke behersker norsk språk tilfredsstillende, må vedkommende i alle tilfelle opptre i fellesskap med norsk advokat under rettergang, med mindre retten samtykker i at advokaten opptrer alene. Retten kan i andre særlige tilfelle sette som vilkår for at utenlandsk advokat kan opptre som prosessfullmektig eller forsvarer, at vedkommende må opptre i fellesskap med norsk advokat.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket i Domstolloven § 218 andre ledd nr. 4 og Advokatforskriften kapittel 10 avsnitt I.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Bidrag for oppstart av rettshjelpervirksomhet – melding til Tilsynet:

Bidragets størrelse er kr. 2.800,- pr. 2023.

Beløpet må betales til kontonummer 6038.05.54545 før virksomheten starter. Dersom man melder oppstart etter 30. juni betales kun halvt bidrag.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum,
0106 Oslo

E-post: post@tilsynet.no
Telefon: 22 00 75 00

Besøksadresse: Rådhusgaten 23, 3. etasje

Åpne kontaktskjema