Advokat

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Finn skjemaet på tilsynet.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Om søker ikke har oppnådd advokattittel i et annet EØS-land eller Sveits må søknad om autorisasjon sendes av en prinsipal/arbeidsgiver i Norge.

Søknad kan sendes pr. post eller e-post til post@tilsynet.no

 

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i hjemlandet ditt. Du behøver ikke å sende forhåndsmelding til ansvarlig myndighet for å kunne jobbe midlertidig i dette yrket i Norge.

Felleskrav for å kunne jobbe som advokat i Norge ved etablering:

  • Bekreftelse på at et skadeforsikringsselskap stiller sikkerhet på fem millioner NOK for å dekke erstatningstap.
  • Kvittering for betalt gebyr til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og disiplinærnemnda for advokatvirksomhet.
  • Erklæring fra statsautorisert revisor/registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for din virksomhet. NB! Fast ansatt advokat kan søke om fritak for plikten til å føre regnskap samt fritak for plikten til å rapportere til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. fritak for norske advokater in house ved en arbeidsgiver.
  • Ditt foretak må være et registrert foretak i Norge.

Ytterlige dokumenter som skal vedlegges søknaden:

Vedleggskrav for søknad om norsk advokatbevilling når du har advokattittel fra annet EØS-land eller Sveits: Bekreftelse på bestått "egnethetsprøve" fra det Juridiske fakultet i Oslo (UIO). Alternativt en bekreftelse på at vedkommende har arbeidet som registrert EU/EØS-advokat i minst 3 år i Norge og har i denne perioden jobbet hovedsakelig med norsk rett.

Vedleggskrav for søknad om å bli registrert som EØS-advokat i Norge:

Bekreftelse fra kompetent myndighet i hjemlandet (normalt landets advokatforening) hvor det fremgår at søker innehar tillatelse til å utøve advokatvirksomhet og at myndigheten ikke har noen pågående sak mot søkeren. For det tilfelle at bekreftelsen ikke er på engelsk, svensk eller dansk må det også i tillegg innsendes en autorisert oversettelse av bekreftelsen.

Attestert kopi av pass eller annen offisiell dokumentasjon som viser statsborgerskap. Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer.

Merknader

  • Alle innsendte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer. Hvis dokumentasjonen ikke er utstedt på engelsk, dansk eller svensk, må dokumentene oversettes av en autorisert translatør.
  • Hvis du har advokattittel fra et EØS-land kan du registrere deg som EØS-advokat i Norge, men du må benytte yrkestittel fra hjemlandet. Du har ikke lov til å benytte norsk advokattittel. 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning:

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket fremgår av Domstolloven § 220 og Advokatforskriften kapittel 9 og 10.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Når melding om start av virksomhet er mottatt av Tilsynsrådet, vil advokaten motta informasjon om hva som må ordnes før virksomheten kan starte. Giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden vil samtidig bli utsendt.

Man blir først registrert som praktiserende advokat når bidrag er betalt, sikkerhet er stillet og at det er avklart om advokaten skal være regnskapspliktig eller søknad om fritak fra revisjonsplikten er mottatt og akseptert av Tilsynsrådet.

Gebyr for egnethetsprøve: 12.000 kr.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Postboks 720 Sentrum,
0106 Oslo

E-post: post@tilsynet.no
Telefon: 22 00 75 00

Besøksadresse: Rådhusgaten 23, 3. etasje

Åpne kontaktskjema