Teknisk leder ved kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Finn skjemaet på vegvesen.no

Om denne tjenesten

Du må være registrert som godkjent kontrollør via Statens vegvesens register på for å kunne bli godkjent som teknisk leder ved kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll.

Du kan sende den nødvendige dokumentasjonen for søknaden til Statens vegvesen per post.

Du finner opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og de ulike godkjenningstypene i lenken ovenfor.

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse for tjenestemottakeren, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine.

Ved søknad om etablering:

  • Informasjon om hvilken godkjenningskategori du søker om.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring.

Merknader

Du må ha personlig godkjenning som kontrollør for periodisk kjøretøykontroll for å kunne få godkjenning som teknisk leder ved kontrollorgan.

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. 

Ved midlertidig tjenesteytelse:

  • Informasjon om hvilken godkjenningskategori du søker om.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring.

Du må ha/også søke om personlig godkjenning som kontrollør for periodisk kjøretøykontroll for å kunne få godkjenning som teknisk leder ved kontrollorgan.

Godkjenning som teknisk leder ved et godkjent kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroller er personlig. Søknad om å bli teknisk leder er derfor knyttet opp til sikker identifikasjon og betinger at du registrerer deg i Statens vegvesens register. For sikker identifikasjon må du være registrert i det norske Folkeregisteret.

Språkkrav:

Det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning. Det forutsettes at yrkesutøveren har de språkkunnskaper i norsk som er nødvendig for å utøve det lovregulerte yrket i Norge.Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket fremgår av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy og vegtrafikkloven.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Ved søknad om etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved mildertidig tjenesteytelse:

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.  

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.  

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen disse fristene, kan du utøve yrket.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever et gebyr på 5.420 kr for behandling av søknad om personlig godkjenning som teknisk leder i kontrollorgan. Gebyret må betales selv om du får avslag på søknaden din.

Gebyrkravet blir sendt i egen ekspedisjon sammen med vedtaket.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Telefon: 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema