Teknisk leder ved kjøretøyverksteder

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Finn skjemaet på vegvesen.no

Om denne tjenesten

Du må ha fått personlig godkjenning som teknisk leder for riktig verkstedkategori for å kunne bli godkjent som teknisk leder ved et godkjent kjøretøyverksted.

Søknaden kan sendes elektronisk via Din side eller per post til Statens vegvesen.

Du må sende den nødvendige dokumentasjonen for søknaden til Statens vegvesen per post.

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse for tjenestemottakeren, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine.

Ved etablering:

  • Informasjon om hvilken verkstedkategori søker ønsker personlig godkjenning for.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.

Merknader

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. 

Ved midlertidig tjenesteytelse:

  • Informasjon om hvilken verkstedkategori søker ønskelig personlig godkjenning for

Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.

Det er krav om personlig godkjenning av teknisk leder og stedfortreder på kjøretøyverksteder. Søknad om personlig godkjenning som teknisk leder på kjøretøyverksted er knyttet til sikker identifikasjon og krever at du selv søker om godkjenning.  

Språkkrav:

Det stilles ikke krav om norskkunnskaper for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men det stilles krav om at teknisk leder har tilstrekkelig norskkunnskaper til å oppfylle sine plikter.  

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket fremgår av forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften), kjøretøyverksteder og vegtrafikkloven.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

 Saksbehandlingsfrister:

Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved midlertidig tjenesteytelse:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen disse fristene, kan du utøve yrket.

Gebyr : 

Statens vegvesen krever et gebyr på kr 5.420 for behandling av søknad om personlig godkjenning som teknisk leder på kjøretøyverksted. Gebyret må betales selv om du får avslag på sin søknad.

Gebyrkravet blir sendt i egen ekspedisjon sammen med vedtaket.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Telefon: 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema