Kontrollør ved godkjent kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Finn skjemaet på vegvesen.no

Om denne tjenesten

Du må registrere deg i Statens vegvesens register via vegvesen.no for å kunne bli godkjent som kontrollør ved kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll.

Du kan via portalen «Søk om godkjenning som kontrollør» registrere deg, i tillegg til at du skal sende den nødvendige dokumentasjonen til Statens vegvesen per post.

Du finner opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og de ulike godkjenningstypene i lenken ovenfor.

Etablering:  

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.  

Midlertidig tjenesteytelse: 

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse for tjenestemottakeren, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe. 

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine. 

Ved etablering:

  • Informasjon om hvilken godkjenningskategori du søker om; lette, tunge eller traktor.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Ordinær politiattest.

Merknader:

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det. 

Ved midlertidig tjenesteytelse:

  • Informasjon om hvilken godkjenningskategori du søker om; lette, tunge eller traktor.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Ordinær politiattest.

Godkjenning som kontrollør ved godkjent kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroller er personlig. Søknad om å bli kontrollør er derfor knyttet opp til sikker identifikasjon og betinger at du registrerer deg i Statens vegvesens register. For sikker identifikasjon må du være registrert i det norske Folkeregisteret.

Å ha en personlig godkjenning som kontrollør er et av vilkårene for å kunne bli teknisk leder ved et kontrollorgan.

Språkkrav:

Det stilles ikke krav til språkkunnskaper for å få godkjenning, men det er krav å ha norskkunnskaper tilstrekkelig for å utføre kontrollene korrekt etter kontrollinstruksen.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket. De lovbestemte kravene for å få godkjenning fremgår av forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy og vegtrafikkloven. 

Saksbehandlingsfrister:

Ved søknad om etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved midlertidig tjenesteytelse:  

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve. 

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst. 

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen disse fristene, kan du utøve yrket.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever et gebyr på 6850 kr for behandling av søknad om personlig godkjenning som kontrollør i kontrollorgan. Gebyret må betales selv om du får avslag på søknaden din.

Gebyrkravet blir sendt i egen ekspedisjon sammen med vedtaket.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Telefon: 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema