Faglig leder for trafikkskole

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet og ønsker å utøve yrket ditt i Norge, må du som regel ha godkjenning eller autorisasjon. Her finner du informasjon om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Ønsker du å etablere deg i Norge og jobbe fast innenfor ditt yrke, gjelder reglene for etablering under. Om du derimot ønsker å jobbe i en kortere periode i Norge innenfor ditt yrke, gjelder reglene for midlertidig tjenesteytelse.

Finn skjemaet på vegvesen.no

Om denne tjenesten

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltperson. 

Søknaden kan leveres ved en trafikkstasjon eller sendes per post til Statens vegvesen. 

Etablering:

Hvis du ønsker å etablere deg eller jobbe i en lengre periode i Norge innenfor ditt yrke, må du søke om godkjenning/autorisasjon hos ansvarlig godkjenningsmyndighet før du kan utøve dette yrket i Norge.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits og kan utøve det samme yrket i dette landet. For å kunne jobbe i dette yrket midlertidig i Norge, må du sende forhåndsmelding til godkjenningsmyndigheten (søke om midlertidig godkjenning). Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse for tjenestemottakeren, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Den ansvarlige myndigheten vil vurdere om de vil tillate yrkesutøvelse uten videre kontroll, eller foreta videre kontroll av yrkeskvalifikasjonene dine.

Ved etablering:

Søknadsskjema med informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.

Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.

Eventuell bekreftelse på yrkeserfaring.

Merknader

Merk at søknadsprosessen foregår i to runder; først vurderes søkers yrkeskvalifikasjoner og det fattes vedtak knyttet til denne vurderingen. Deretter, ved positivt vedtak, søkes det om godkjenning for å kunne utøve yrket. Se informasjon i søknadsskjemaene. Informasjon knyttet til godkjenning for å kunne utøve yrket, fremkommer i vedtaket.

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av dokumentene dersom det er behov for det. 

Ved midlertidig tjenesteytelse gjelder samme dokumentasjonskrav som ved etablering.

Faglig leder for trafikkskole er en tilleggskompetanse. For å kunne jobbe som faglig leder for trafikkskole må du først ha en norsk godkjenning som trafikklærer og ha minst 3 års lærerpraksis som hovedyrke ved en trafikkskole i Norge. I tillegg må du ha fullført utdanning som faglig leder.

Språkkrav:

Nei. Språkkunnskaper i norsk er ikke et krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men du må imidlertid ha tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne utøve yrket på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Arbeidsgiver må påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige. Utligningstiltak gjennomføres på norsk og vedtak gis på norsk. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kvalifikasjonskravene knyttet til utøvelsen av yrket fremgår av trafikkopplæringsforskriften kapittel 6, jf. vegtrafikkloven § 27.

De lovbestemte kravene for å ha rett til godkjenning fremgår av lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Ved forhåndsmelding / søknad ved midlertidig tjenesteytelse:

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.      

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.      

Dersom godkjenningsmyndighetene ikke har avgjort søknaden innen disse fristene, kan du utøve yrket.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever gebyr på kr 2 150,- for behandling av søknad om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat, jf. trafikkopplæringsforskriften § 31-6a. Gebyret må betales selv om du får avslag på søknaden. Videre kreves det gebyr for den som skal gjennomføre utligningstiltak i form av prøveperiode. Gebyr for gjennomføring prøveperiode for trafikklærer er kr 6 440,- og for faglig leder kr 4 290,-. Gebyret må betales før oppstart av prøveperioden. Gebyr betales via faktura.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Godkjenningsmyndighet

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

E-post: firmapost@vegvesen.no
Telefon: 22 07 30 00 

 

Åpne kontaktskjema